עגלת קניות
עגלת הקניות שלך ריקה.

תקנון לשימוש באתר האינטרנט


1. מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
2. אתר זה מנוהל על הנהלת המכון ללמוד מחקר ובניין המקדש ע"ר 580070035. (להלן: מכון המקדש).
3. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים בזה בכפוף לקבלת כל התנאים המופיעים בתקנון זה.
4. הגלישה באתר ו/או הרשמה כמנוי לקבלת שירותים, ו/או מתן תרומות באמצעות האתר, ייחשבו כהסכמה מלאה וקבלת תנאי תקנון זה.
5. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום ו/או להפסיק לאלתר ו/או לנקוט כל פעולה נדרשת אחרת לחסימת הגולש לשירות, במידה ויפר את תנאי התקנון ו/או ככל שתמצא לנכון על פי שיקול דעתה.
6. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
7. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש מכל סוג שהוא למטרות בלתי חוקיות
8. הגולש אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע המועבר על ידו באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות מכל סוג שהוא לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים, ככל שיועברו.
9. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת הנהלת האתר אינה מתחייבת לזמינות רצופה ללא תקלות ו/או "נפילות", מכל סוג שהוא. כמו כן הנהלת האתר רשאית להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
10. מודגש כי כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר ותכניו שייכים למכון ללימוד מחקר ובניין המקדש ע"ר 580070035. אין לעשות כל שימוש בתכני האתר ללא קבלת הרשאה בכתב ומראש מאת בעלת הזכויות.
11. אין להנהלת האתר כל אחריות ביחס לקישורים ("לינקים") לאתרים אחרים מאתר זה, וזו מסירה מראש כל אחריות לתכנים באתרים אלה מכל בחינה שהיא והאחריות בענין אתרים הינה על הגולש בלבד.

רכישות ותרומות באתר
12. כל תשלום באמצעות אתר זה יבוצע ע"י מערכת גבייה של מכון המקדש ו/או מי מטעמו. ביצוע תשלום יעשה תחת אבטחת מידע כמקובל. לאחר בדיקת פרטי ההזמנה, תועבר הוראת התשלום לחברת כרטיס האשראי.
13. כל שאלה בקשר לאישור התשלום יש להפנות ישירות לחברת האשראי של הגולש.
14. מכון המקדש יבטיח את פרטיות הגולשים, לרבות הגולשים התורמים, ולא יעביר כל מידע אישי של הגולשים לידי לגורם צד ג' כלשהו אלא בכפוף למתן הרשאה של הגולש.
15. מכון המקדש לא ישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי הגולשים באתר או בגין כל גורם אחר שאינם בשליטתה המלאה והבלעדית של הנהלת האתר.
16. התרומות למכון המקדש מוכרות לצרכי מס ע"פ סעיף 46 א' לפקודת מס הכנסה.בגין כל תרומה שתתקבל תישלח לתורם קבלה עם אישור מוכר לצרכי מס ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
17. על המבצע רכישות באמצעות אתר זה להיות מעל גיל 18 וכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. מכון המקדש רשאי למנוע ממבצע הפעולה מלבצע תרומה ו/או רכישה באתר באמצעות חסימתו ו/או לבטל באופן חד צדדי את הפעולות שנעשו על ידיו, בכל אחד מן המקרים הבאים:
1. מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראת דין.
2. מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון.
3. מבצע הפעולה ביצע מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע בעמותה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.
4. המבצע הינו קטין ו/או פסול דין.

18. מבלי לגרוע מהאמור לעיל העובר על כך צפוי להליכים משפטיים,פליליים ואזרחיים.
19. בירורים בנוגע למוצרים או השירותים, מחיריהם ותנאי משלוח או שירות יש לברר ישירות מול חנות מכון המקדש, בכתובת דואר אלקטרוני או במספר הטלפון המפורט בחנות האינטרנטית.
20. חנות מכון המקדש תשלח את המוצרים שהוזמנו לכתובת שמסר הלקוח בעת ההזמנה. מועדי אספקת המוצרים מבוססים על ימי עבודה בלבד, קרי, ללא חישוב שבתות, חגים וכדומה.
21. המוצרים המסופקים על-ידי מכון המקדש הם באחריותו המלאה בנוגע לזמן האספקה, מתן האחריות.
22. ככל שהגולש חפץ בביטול עסקה, יש לבצעה ישירות מול חנות מכון המקדש, ע"פ פרטי ההתקשרות המופיעים עבורה בחנות האינטרנטית, ועל פי מדיניות הביטול או ההחזרה של הדין הישראלי.
23. על כל  מידע שיימסר על ידי הגולש במסגרת השימוש באתר זה יחול עליו תנאי החוק הגנת הפרטיות, התשמ"ב - 1982.
24. מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות להנהלת מכון המקדש בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה. ניתן לבטלה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 והתקנות שהותקנו על פיו תוך 14 ימים מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון ו/או בוצעה באינטרנט בטל' 02-6264545 . העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידת וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.

25. מדיניות החזרת מוצרים
לקוח רשאי להחזיר מוצר באריזתו המקורית ובמצב תקין, ולקבל החזר כספי מלא עבור המוצר. הלקוח ישא בהוצאות משלוח.
26. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים.

27. סמכות שיפוט- על סעיפי תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל, סמכות השיפוט תינתן לבתי המשפט באזור ירושלים